arrow

Các trung tâm xúc tiến đầu tư vùng

Cần hỗ trợ quản lý và quảng bá các dự án của bạn?

Texo Capital cung cấp đầy đủ các giải pháp cho các trung tâm xúc tiến đầu tư vùng EB-5 từ tiền thẩm định dự án (pre-qualification) và xác định khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA) đến chuẩn bị điền đơn I-924 và quảng bá dự án. Một số dịch vụ cho trung tâm xúc tiến đầu tư vùng EB-5 được liệt kê dưới đây:

 • Chuẩn bị đơn I-924
 • Kế hoạch quản lý và điều hành trung tâm
 • Chỉ định khu vực ưu tiên tạo việc làm
 • Thẩm định trước dự án
 • Lên kế hoạch kinh doanh cho dự án
 • Cơ cấu và thẩm tra dự án
 • Phân tích ảnh hưởng kinh tế
 • Thỏa thuận hợp tác với trách nhiệm hữu hạn
 • Thỏa thuận điều hành
 • Thỏa thuận góp vốn
 • Thỏa thuận ủy thác
 • Biên bản bổ nhiệm cá nhân
 • Quảng bá dự án
 • Các quan hệ hợp tác của nhà đầu tư
 • Quản lý việc hoạt động của trung tâm
 • ịch vụ dịch thuật

Nhà đầu tư EB-5

Quan tâm tới nhập cư vào Mỹ thông qua chương trình EB-5?

EB-5 trực tiếp EB-5

Texo Capital cung cấp dịch vụ thẩm định chi tiết các dự án của Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng EB-5 để hỗ trợ nhà đầu tư nhập cư trong việc đưa ra quyết định dự án EB-5 nào phù hợp nhất với các mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Texo Capital cũng cung cấp dịch vụ giám sát dự án sau đầu tư và các dịch vụ khác. Một số dịch vụ dành cho nhà đầu tư EB-5 được liệt kê dưới đây:

 • Thẩm định Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng
 • Đánh giá kinh nghiệm và background của giám đốc
 • Đánh giá kế hoạch kinh doanh và chiến lược rút lui
 • Đánh giá rủi ro
 • Đánh giá phân tích tác động kinh tế
 • Giám sát việc chuyển tiền của nhà đầu tư
 • Xem xét các văn bản pháp lý
 • Giám sát dự án
 • Hỗ trợ việc tái định cư của nhà đầu tư
 • Dịch vụ dịch thuật

Texo Capital cung cấp đầy đủ các dịch vụ EB-5 trực tiếp từ tiền thẩm định dự án/doanh nghiệp mới và tư vấn kinh doanh cho đến chuẩn bị đơn I-526. Mục tiêu của Texo Capital là đảm bảo rằng dự án/doanh nghiệp EB-5 sẽ tạo ra đủ lượng việc làm và sẽ sinh lời. Một vài dịch vụ EB-5 được liệt kê dưới đây:

 • Tiền thẩm định dự án/doanh nghiệp mới
 • Tư vấn kinh doanh cho nhà đầu tư nhập cư
 • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
 • Chiến lượng quảng bá
 • Chiến lược quản lý và điều hành
 • Sơ đồ tổ chức
 • Tìm kiếm khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA)
 • Phân tích dự án
 • Chiến lượng tạo việc làm
 • Thành lập doanh nghiệp thương mại mới
 • Thỏa thuận hợp tác với trách nhiệm hữu hạn
 • Thỏa thuận hoạt động

CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ PHÁT TRIỂN

Bạn có một dự án cần vốn đầu tư EB-5?

Texo Capital giúp các nhà phát triển và chủ doanh nghiệp có được vốn đầu tư từ Chương trình EB-5 và giảm các chi phí dự án. Một vài dịch vụ của Texo Capitals được liệt kê dưới đây:

 • Tiền thẩm định dự án cho nguồn vốn EB-5
 • Thẩm tra Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng
 • Tư vấn kinh doanh
 • Cơ cấu việc hợp tác/công ty
 • Xác định khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA)
 • Lên kế hoạch kinh doanh dự án
 • Phân tích tác động kinh tế
 • Thỏa thuận hợp tác với trách nhiệm hữu hạn
 • Thỏa thuận điều hành
 • Thỏa thuận góp vốn
 • Thỏa thuận ủy thác
 • Biên bản bổ nhiệm cá nhân
 • Quảng bá dự án
 • Các quan hệ hợp tác của nhà đầu tư
 • Dịch vụ dịch thuật
 • Tiếp vốn cho dự án (bridge funding) từ các đối tác của chúng tôi
VỀ ĐẦU TRANG

© Texo Capital. Tất cả các quyền.